Nhận code

Sự kiện: GOD2_Code server mới s3

Thời gian: Từ ngày 03-12-2018 đến ngày 22-12-2018

Phần thưởng: code mới s3

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.