Nhận code

Sự kiện: CTM - CODE KHAI MỞ SERVER MỚI

Thời gian: Từ ngày 01-04-2020 đến ngày 30-04-2020

Phần thưởng: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, mã mới nên sẽ không bị giới hạn. Code sẽ được resest mỗi tháng 1 lần

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.